กีฬาสี 2559 พี่น้องโครตรอน

         บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(โครตรอน)ได้จัดโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ปี 2559 โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล เปตอง กินวิบาก เป็นต้น ระหว่างพนักงานด้วยกัน ซึ่งนับเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน ทั้งยังให้ความสนุนสนาน และปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย ทักษะการทำงานเป็นทีมและความสามัคคี

ภาพกิจกรรม