บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักให้โรงพยาบาลนครชัยศรี จำนวน 5 เครื่อง

        ในวาระที่ทาง โรงพยาบาลนครชัยศรี กำหนดการจัดพิธีทำบุญ 55 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลนครชัยศรี ใน วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย คุณสมคิด สีหาโคตร ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้ และได้ร่วมบริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก KROTRON จำนวน 5 เครื่อง
        วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขของทางโรงพยาบาลสืบไป
         1. เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล รุ่น SM หมายเลข 00522 และ 00508 จำนวน 2 เครื่อง
           ราคาเครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
         2. เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล รุ่น SFBMI-0 หมายเลข 00040 และ 00165 จำนวน 2 เครื่อง
           ราคาเครื่องละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
         3. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก รุ่น SB II หมายเลข 00097 จำนวน 1 เครื่อง
           เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)