ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

        บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี2559 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานต่อเนื่องมาทุกปีนั้น ด้วยบริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงสุขภาพและอนามัยของพนักงาน ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เสมอมา

ภาพกิจกรรม