ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

       ภาพบรรยากาศตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นสวัสดิการดี ๆ ที่ทางบริษัทคำนึงถึงสุขภาพพนักงานทุกคน

ภาพกิจกรรม