Krotron ลงนาม MOU ด้านการศึกษา

         เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมีคุณสมคิดและคุณกมลพร สีหาโคตร ตัวแทนฝ่ายโครตรอน และ ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ตัวแทนฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในการลงนามในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม