การประชุมอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรม หลักสูตร : การเปลี่ยนเพื่อความสําเร็จขององค์กร CHANGE FOR GROWTH

       หลักสูตร "การเสริมสร้างทีมงานและการบริหารงานเป็นที " จะปลูกฝังจิตสำนึก ด้านความคิดเชิงบวก และทำให้พนักงานเรียนรู้ชีวิตการทำงานเป็นทีม รู้จักคำว่าสปิริต (Spirit) รู้จักการยอมรับ รู้จักกับ บทบาทหน้าที่ของตนเองในการ ทำงานเป็นทีมรู้จักปัจจัยต่าง ๆ ในการทํางานเป็นทีมด้วยวิธีการอบรมแบบ Team Building จะทำให้พนักงานรู้สึกสนุกสนานไปพร้อมๆ กับความรู้และเนื้อหาและสาระ ที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้ จริง พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้ในระดับหนึ่ง

ภาพกิจกรรม