กิจกรรมสงกรานต์

       ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) ได้มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ร่วมมือร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ภายในงาน ได้มีการจัดประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และประเพณีสาดน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งยังสร้างความสุข ความสนุกสนาน และคลายร้อน ถือเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

ภาพกิจกรรม